Privacyverklaring

Gezond Gewicht advies en begeleiding (GGaenb) verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van haar dienstverlening of omdat u deze gegevens aan haar verstrekt middels een contactformulier op de website.

GGaenb acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

GGaenb houdt zich hierbij aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dit betekent o.a. dat GGaenb:

 • Duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk toestemming vraagt om persoonlijke gegevens te verwerken;
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die GGaenb verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ziektekostenverzekering + relatienummer
 • Logboek consulten

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag:

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Facturering van geleverde dienst(en)
 • Contact (telefonisch/ e-mail)
 • Verzamelen van relevante informatie t.b.v. het kunnen verstrekken van gedegen adviezen (als gewicht en eetgewoonten).
 • Bijhouden van de voortgang en afspraken t.b.v. evaluatie/ bijstelling van de geboden begeleiding

Bewaartermijn:

 • Facturen worden volgens wettelijke bewaartermijnen bewaard.
 • Logboek en adresgegevens worden na afronding van de dienstverlening 1 jaar bewaard, i.v.m. mogelijke nazorgbehoeften.
 • Mails worden na afronden van de dienstverlening direct verwijderd.
 • Contactformulieren worden verwijderd zodra telefonisch of mailcontact heeft plaatsgevonden.

Delen met derden:

GGaenb verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij op uw nadrukkelijke verzoek.

Beveiliging:

GGaenb neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in het privacybeleid van GGaenb.

Rechten van betrokkenen:

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij GGaenb om langs te komen. Het is namelijk belangrijk dat u kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Contactgegevens:

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@gezondgewichtaenb.nl.

Aanvullende informatie over hoe GGaenb met persoonsgegevens omgaat kunt u vinden in haar privacybeleid (op te vragen via info@gezondgewichtaenb.nl).

Natuurlijk helpt GGaenb u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gezond Gewicht advies en begeleiding

De Oude wereld 98

2408TM Alphen aan den Rijn

T: 06 21 52 64 55

E: info@gezondgewichtaenb.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 16-04-2018